ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1.         ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.      Даний документ є офіційною пропозицією (далі за текстом - Договір публічної оферти) ТОВ «ТРАФІК КОНТРОЛЬ» (Ідентифікаційний код 43285112),  іменованого надалі «Виконавець», і містить всі істотні умови надання інформаційних послуг та подальших послуг з обробки отриманих даних будь-якій фізичній особі, іменованій надалі «Замовник». 

1.2.      Цей Договір публічної оферти складено на підставі статті 633 та статті 641 Цивільного кодексу України. 

1.3.       На підставі п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України сторони Договору публічної оферти встановили, що в разі прийняття викладених нижче умов шляхом їх акцепту, фізична особа, стає Замовником, а Виконавець і Замовник спільно — Сторонами Договору публічної оферти.

1.4.       У зв'язку з вищевказаним, уважно ознайомтеся з текстом даного договору публічної оферти і якщо ви не згодні з його умовами і правилами, або з будь-яким іншим пунктом його умов, Виконавець пропонує Вам відмовитися від акцепту договору публічної оферти і використання Послуг Виконавця.

2.       ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:

2.1.      «Авторизаційні дані» - дані, що дозволяють провести аутентифікацію Замовника. За замовчуванням авторизаційними даними є логін і пароль Замовника. Інші види авторизаційних даних можуть бути використані у випадках, встановлених цим Договором оферти.

2.2.       «Акцепт оферти» — повне й беззастережне прийняття умов цього Договору публічної оферти шляхом виконання дій, зазначених у п. 3.3. даного Договору публічної оферти. Акцепт передбачає укладення договору публічної оферти.

2.3.       «Аутентифікація» — посвідчення правомочності Замовника у здійсненні операцій з використанням сервісу або отриманні інформації про операції з використанням сервісу в порядку, передбаченому цим Договором публічної оферти. Аутентифікація Замовника для здійснення операцій з використанням сервісу здійснюється програмними засобами Виконавця на підставі введених Замовником авторизаційних даних.

2.4.       «Вітрина» - остання сторінка сайту, що з'являється після введення Замовником авторизаційних даних.

2.5.       «Договір публічної оферти» — договір між виконавцем і замовником на надання послуг, який укладається за допомогою акцепту оферти.

2.6.     «Замовник» — фізична особа, що здійснила акцепт оферти, і стає таким чином Замовником послуг Виконавця за укладеним Договором оферти.  

2.7.       «Звіт» – електронний документ, сформований Виконавцем на підставі Заявки, що містить перелік доступних для Замовника, у зазначеному їм регіоні, пропозицій кредиторів щодо надання позики за обраним Замовником параметрами і надається Замовнику за допомогою розміщення на вітрині. 

2.8.       «Оферта» — пропозиція для необмеженого числа фізичних осіб укласти Договір публічної оферти.  

2.9.       «Сайт Виконавця» - інформаційний ресурс Виконавця в інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет, розташований за адресою: www.grivni.com.ua, з використанням якого Замовник отримує доступ до сервісу Виконавця для формування заявки.

2.10.       «Сервіс» - інформаційно-технологічна система Виконавця, розміщена на сайті Виконавця, що дозволяє сформувати і передати заявку Замовника на розгляд кредиторів, в цілях отримання Замовником позики. 

2.11.       «Служба підтримки» — підрозділ Виконавця, яке надає Замовнику за його зверненням (за допомогою телефонного зв'язку або електронної пошти за участю співробітників Виконавця) інформацію про використання сервісу. 

2.12.       «Послуги» — дії Виконавця, які включають збір і обробку інформації, зазначеної в заявці, спрямовані на підготовку та надання Замовнику інформаційних матеріалів з пропозиціями Кредиторів, відповідно до вимог Заявника, сформованих з використанням сервісу, а так само направлення Виконавцем заявки або заявок Замовника на розгляд кредиторів, в цілях отримання Замовником позики.

2.13.       «Електронна пошта»- електронний поштовий ящик, призначений для звернення в службу підтримки, для подачі претензій та інших звернень і знаходиться за адресою: [email protected].

3.       ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1.       Згідно з Договором публічної оферти Виконавець надає Замовнику послуги відповідно до п. 2.12 Договору, а Замовник, відповідно, приймає надані послуги. 

3.2.       Виконавець надає послуги замовнику тільки в разі подачі відповідної заявки на сайті після проходження процедури аутентифікації.

3.3.       Акцептом Договору публічної оферти є проставлення відмітки про згоду з умовами цього Договору публічної оферти аутентифікаційних полях в момент введення авторизаційних даних Замовника на сайті.

4.      АУТЕНТИФІКАЦІЯ ЗАМОВНИКА

4.1.        Аутентифікація замовника на сайті здійснюється шляхом заповнення відповідної аутентифікаційної форми. При аутентифікації на сайті, Замовник вводить свої прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, номер телефону, адресу електронної пошти, пароль та інші дані запитувані сервісом та/або зазначені як обов'язкові до заповнення. 

4.2.       В аутентифікаційній формі необхідно вказувати тільки достовірну інформацію. За наслідки, що виникли у зв’язку із зазначенням Замовником недостовірної інформації або відомостей, Виконавець відповідальності не несе.

4.3.       Замовник згоден з тим, що він самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності авторизаційних даних, використовуваних їм для доступу до сервісу.  

4.3.1.    У разі, якщо Замовнику стане відомо про будь-яке несанкціоноване використання його авторизаційних даних, Замовник зобов'язується негайно повідомити про це Виконавця, звернувшись у службу підтримки.

4.3.2.    Замовник зобов'язується не розміщувати (а в разі розміщення — самостійно нести відповідальність в повному обсязі) на сайті прізвища, імені, по батькові, адреси електронної пошти, та іншої особистої інформації інших замовників чи інших третіх осіб.

5.      ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

5.1.       В цілях користування послугами, що надаються Виконавцем в рамках цього Договору публічної оферти, Замовник повинен пройти обов'язкові процедури подачі Заявки, зазначені в Договорі публічної оферти. 

5.2.       Для оформлення Заявки Замовник зобов'язаний надати необхідну інформацію, шляхом заповнення відповідних полів. При формуванні заявки, Замовник має право на свій розсуд вибирати параметри бажаної позики: суму, термін надання позики, а так само встановлювати і змінювати спосіб надання позики, в межах (лімітах) встановлених Виконавцем. 

5.3.       При отриманні заявки, Виконавець: - надсилає заявку на розгляд кредиторам.

5.4.       Зобов'язання Виконавця в рамках Договору публічно оферти обмежуються наданням послуг, пов'язаних із здійсненням посередницької діяльності в частині аналізу та підбору фінансових продуктів (пропозицій) кредиторів, які відповідають вимогам Замовника. В разі надання кредитором позики Замовнику, Виконавець не є стороною договору, укладеного між Замовників і кредитором і, відповідно, не регулює і не контролює відповідність угоди, її умов, а також факт і наслідки укладення, виконання та розірвання договору, в тому числі в частині повернення позики вимогам закону та інших правових актів України, а так само не розглядає претензії Замовника, що стосуються невиконання (неналежного виконання) Кредитором зобов'язань за таким договором. 

5.5.       Виконавець не дає гарантій надання позик кредиторами при формуванні Замовником заявки, а лише здійснює підбір найбільш ймовірних варіантів фінансування (пропозицій) на основі авторизаційних даних і направляє заявку на розгляд можливим кредиторам. Рішення про надання позики приймає кредитор. Ніякі відомості про фінансові продукти (пропозиції) кредиторів, надані Виконавцем у звіті Замовнику не носять характер оферти на надання фінансових послуг.

5.6.       Обслуговування Замовника здійснюється Виконавцем 24 години на добу 7 днів на тиждень. Дії Виконавця, спрямовані на виконання цього Договору оферти, виконуються не в автоматичному режимі, здійснюються Виконавцем в робочий час, що є таким відповідно до законодавства України та внутрішніми актами Виконавця.

6.       ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1.       Виконавець зобов'язується: 

6.1.1.   Прийняти заявку замовника при отриманні від нього авторизаційних даних на надання послуги відповідно до встановленої форми. 

6.1.2.   Інформувати про перелік послуг, що надаються та умови надання таких послуг. 

6.1.3.   Інформувати Замовника про послуги та умови їх отримання. 

6.1.4.   Надати Замовнику можливість цілодобового доступу на сайт, а також до сервісу з використанням авторизаційних даних. 

6.1.5.   Виконавець зобов'язується інформувати Замовників про зміни (доповнення) умов Договору публічної оферти, шляхом публікації нової редакції на сайті. 

6.1.6.   Розглянути всі заявки і надати звіти за ним, за умови, що кожна заявка заповнена Замовником повністю, Виконавець ознайомився з умовами цього Договору публічної оферти.

6.2.       Виконавець вправі: 

6.2.1.   Здійснювати перевірку і попередню модерацію наданої Замовником інформації. 

6.2.2.   Відмовити Замовнику в наданні послуги або призупинити надання такої послуги в разі порушення Замовником умов цього договору публічної оферти. 

6.2.3.   Змінювати умови цього Договору публічної оферти в односторонньому порядку. 

6.2.4.   Виробляти передачу інформації Замовнику за допомогою даних, отриманих в ході аутентифікації, в які включається адреса електронної пошти Замовника, номер телефону, мобільного та комп'ютерного месенджера та іншого засобу зв'язку. 

6.2.5.   Виконавець має право відмовити Замовнику в аутентифікації або в доступі до сервісу в разі порушення Замовником правил цього договору публічної оферти. 

6.3.       Замовник зобов'язується: 

6.3.1.   При аутентифікації вказувати достовірну інформацію. 

6.3.2.   Не робити і не здійснювати ніяких дій, які порушують, ускладнюють, блокують або іншим чином перешкоджають функціонуванню сайту. 

6.3.3.   Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродувати, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частину сервісу, крім тих випадків, коли такий дозвіл письмово дано замовнику Виконавцем. 

6.3.4.   Замовник зобов'язується самостійно і своєчасно знайомитися на сайті з інформацією про зміну тарифів і умов цього договору публічної оферти.

6.4.       Замовник має право: 

6.4.1.   Отримувати від виконавця повну і достовірну інформацію, пов'язану з термінами і умовами надання послуг.

7.     ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.      Інформація, що надається Замовнику в межах наданих Виконавцем послуг, призначена тільки Замовнику, не може передаватися третім особам, тиражуватися, поширюватися пересилатися, публікуватися в електронній, «паперової» або іншій формі без додаткових угод або офіційного зазначення Виконавця. 

7.2.       Виконавець не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що відбулися у Замовника у зв'язку з використанням або неможливістю використання сайту або його окремих сервісів Замовником, а також, у разі несанкціонованого доступу третіх осіб до авторизаційним даними Замовника. 

7.3.       Виконавець не несе відповідальність за дії або бездіяльність кредиторів, які здійснюють надання позики, а так само за будь-яку інформацію і будь-які відомості про умови надання позики, що надається кредитором. Рішення про надання позики приймають кредитори, на основі авторизаційних даних, при цьому Виконавець не дає гарантій надання позик або кредитів, а лише здійснює підбір найбільш ймовірних варіантів фінансування. 

7.4.       Виконавець не несе відповідальності за досягнення будь-яких результатів, пов'язаних з практичним застосуванням інформації, що надається замовнику у звіті. Будь-яка інформація, надана Виконавцем за пропозиціями кредиторів використовується Замовником на свій ризик. 

7.5.       Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника та/або за його суб'єктивну оцінку, така невідповідність очікуванням і/або негативна суб'єктивна оцінка не є підставами вважати послуги наданими не якісно або не в узгодженому обсязі.

8.            ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

8.1.       При розгляді спірних ситуацій Виконавець має право запросити у Замовника всю документацію та інформацію щодо питання, яке розглядається. У разі ненадання Замовником документів протягом 1 робочого дня після дня вимоги, претензія розгляду Виконавцем не підлягає.

8.2.       Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов'язуються у разі виникнення спорів і розбіжностей, пов'язаних з наданням послуг, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку сторони мають право звернутися до суду в установленому законом порядку. 

9.              КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1.       Замовник зобов'язується без письмової згоди Виконавця не передавати третім особам, або використовувати в інший спосіб, не передбачений умовами Договору публічної оферти, організаційно-технологічну, комерційну, фінансову та іншу інформацію, отриману від Виконавця.

10.    АВТОРСЬКЕ ПРАВО

10.1.       Виняткові особисті немайнові права на будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені на сайті або містяться в інформаційних послугах, належать Виконавцю і охороняються у відповідності із чинним законодавством України. 

10.2.       Всі результати інтелектуальної діяльності, що містяться на сайті, можуть бути використані Замовником виключно в особистих цілях. Замовник не має права: записувати, копіювати будь-яким способом поширювати матеріали, що містяться на сайті і отримані з нього. 

10.3.       Дії та/або бездіяльність Замовника, що спричинили порушення прав Виконавця або спрямовані на порушення прав Виконавця щодо змісту інформаційних послуг і (або) їх компонентів, тягнуть за собою кримінальну, цивільну та адміністративну відповідальність згідно із законодавством України. 

10.4.       Для запобігання протиправних дій Замовник зобов'язаний на першу вимогу Виконавця надати достовірні паспортні дані, фактичне місце проживання та номер телефону.

11.  ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЗАМОВНИКА

11.1.       Укладаючи цей Договір публічної оферти і вносячи персональні дані надану форму аутентифікації Замовника, Замовник висловлює згоду на надання своїх персональних даних для цілей обробки Виконавцем. Обробка внесених Замовником при укладанні Договору публічної оферти персональних даних здійснюється на підставі підпунктів закону України «Про захист персональних даних», а також у відповідність з Політикою обробки персональних даних.

11.2.       Виконавець гарантує, що не буде передавати персональні дані Замовника третім особам у порушення закону України «Про захист персональних даних» та Політики обробки персональних даних, а також за винятком випадків порушення Замовником цього Договору публічної оферти. 

11.3.       Замовник погоджується отримувати від Виконавця будь-яку інформацію, в тому числі рекламну. 

12.   УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

12.1.       Замовник укладає Договір публічної оферти добровільно, при цьому Замовник підтверджує, що: 

а) повністю ознайомився з умовами оферти; 

б) повністю розуміє предмет оферти та Договору публічної оферти; 

в) повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання договору публічної оферти.

12.2.       Договір публічної оферти укладається на невизначений термін і може бути розірваний в односторонньому позасудовому порядку за заявою будь-якої із сторін Договору публічної оферти не раніше ніж через 15 календарних днів з дня направлення заяви про розірвання на адресу електронної пошти іншої сторони. 

12.3.       Замовник володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору публічної оферти.

12.4.       Виконавець залишає за собою право змінювати або доповнювати будь-які з умов цього Договору публічної оферти в будь-який час, видає всі зміни на своєму сайті. Якщо після опублікування змін Замовник продовжує користуватися сервісом, то вважається, що Замовник згоден і прийняв відповідні зміни. 

12.5.       Якщо будь-яка з умов Договору публічної оферти визнано недійсним або незаконним, або не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством України, така умова видаляється з Договору публічної оферти та/або замінюється новим положенням, максимально відповідає початковим намірам Виконавця, що містились у Договорі публічної оферти, при цьому інші положення Договору публічної оферти не змінюються і залишаються в силі.

12.6.       З усіх питань, не врегульованих цим Договором публічної оферти, сторони керуються чинним законодавством України.